Shiva

Shiva :

ॐ नमः शिवाय
Oṁ namaḥ śivāya
Om salutations à Shiva

Namah Shivaya namah Shivaya,
Hara Hara bol Namah Shivaya
Trishuladhara Shiva Trishuladhara, …
Gangaadhara Shiva Gangaadhara, …
Jataadhara Shiva Jataahadhara, …
Amritapaya Shiva Amritapaya, …
Svayambu linga Shiva Svayambu linga, …

Bolo Bolo Sab Mil Bolo
Bolo Bolo Sab Mil Bolo Namah Shivaya
Om Namah Shivaya om namah Shivaya
Jata Jata me Ganghaadhari
Trishulaadhari Damaru Bhajavé
Dama dama dama dama Damaru badjavé
Gudjitao Namah Shivaya

Shiva Shankara
Jaya Shiva Shankara Bom Bom Hare Hare
Jaya Shiva Shankara Bom Bom Hare Hare
Hare Hare Hare Hare Bom Bom Hare Hare
Hare Hare Hare Hare Bom Bom Hare Hare

Nataraja
Nataraja Natataraja, Natana sundara Nataraja
Shiva raja Shiva raja, Shiva Komi priya Shiva raja

Shiva Shambo
Shiva Shiva Shiva Shamboo
Mahadeva Shamboo

Shivoham
Sachara chara para purna shivoham shivoham
Nityananda swarupa shivoham shivoham
Anandoham Anandoham
Anandam brahmanandam

Linga shtakam Stotram

brahmamurāri surārcita liṅgaṃ
nirmalabhāsita śobhita liṅgam |
janmaja duḥkha vināśaka liṅgaṃ
tat-praṇamāmi sadāśiva liṅgam || 1 ||

devamuni pravarārcita liṅgaṃ
kāmadahana karuṇākara liṅgam |
rāvaṇa darpa vināśana liṅgaṃ
tat-praṇamāmi sadāśiva liṅgam || 2 ||

sarva sugandha sulepita liṅgaṃ
buddhi vivardhana kāraṇa liṅgam |
Siddha surāsura vandita liṅgaṃ
tat-praṇamāmi sadāśiva liṅgam || 3 ||

kanaka mahāmaṇi bhūṣita liṅgaṃ
phaṇipati veṣṭita śobhita liṅgam |
dakṣa suyaṅña nināśana liṅgaṃ
tat-praṇamāmi sadāśiva liṅgam || 4 ||

kuṅkuma candana lepita liṅgaṃ
paṅkaja hāra suśobhita liṅgam |
sañcita pāpa vināśana liṅgaṃ
tat-praṇamāmi sadāśiva liṅgam || 5 ||

devagaṇārcita sevita liṅgaṃ
bhāvai-rbhaktibhireva ca liṅgam |
dinakara koṭi prabhākara liṅgaṃ
tat-praṇamāmi sadāśiva liṅgam || 6 ||

aṣṭadaḷopariveṣṭita liṅgaṃ
sarvasamudbhava kāraṇa liṅgam |
aṣṭadaridra vināśana liṅgaṃ
tat-praṇamāmi sadāśiva liṅgam || 7 ||

suraguru suravara pūjita liṅgaṃ
suravana puṣpa sadārcita liṅgam |
parātparaṃ paramātmaka liṅgaṃ
tat-praṇamāmi sadāśiva liṅgam || 8 ||

liṅgāṣṭakamidaṃ puṇyaṃ yaḥ paṭheśśiva sannidhau |
śivalokamavāpnoti śivena saha modate ||